Sunday, September 7, 2008

IB druga godina - Komparativni esej

World literature / comparative essay

Komparativni esej iz svetske književnosti

Kako biste na najbolji način i blagovremeno završili komparativni esej iz svetske književnosti, pred vama je plan aktivnosti neophodnih za njegovu izradu. Svaki korak u radu ima predviđeni datum završetka koji treba da ispoštujete kako biste na vreme završili svoje zadatke i rasteretili se u drugom polugodistu kada vas ocekuje puno obaveza i u drugim predmetima.

U svakom od koraka postoji prostor na kom treba da ispišete ono što ste uradili u okviru tog koraka.

Koraci u izradi komparativnog eseja:

  1. Čitanje tekstova – veze, sličnosti i razlike

U proteklom periodu sam pažljivo iščitao/la sve tri drame i uočila sledeće veze i sličnosti za koje smatram da su zanimljive i relevantne:

(PROSTOR ZA VAŠ ODGOVOR)


Predviđeni datum: 3. oktobar 2008 Datum završetka:

Razlozi kašnjenja (ukoliko ovaj korak nije završen na vreme navedite razloge kašnjenja):

Potpis profesora:

Potpis učenika:

  1. Odabir elemenata dramskog teksta / Definisanje teme

Na osnovu zabeleženih sličnosti i veza odlučio/la sam se da u svom eseju bavim sledećim aspektima dramskog teksta (to mogu npr biti teme, likovi, sporedni likovi, kompozicija, ideje, prostor):

(PROSTOR ZA VAŠ ODGOVOR)


Predviđeni datum: 10.oktobar 2008 Datum završetka:

Razlozi kašnjenja (ukoliko ovaj korak nije završen na vreme navedite razloge kašnjenja):

Potpis profesora:

Potpis učenika:

  1. Izrada osnovne strukture eseja

U ovoj fazi osmislio/la sam kako će u celini izgledati struktura mog budućeg eseja, koje elemente će sadržati uvod, razrada i zaključak. Takođe osmislio/la sam kako ću povezati osnovne teze u razradi i koje ću citate koristiti.

Nacrt eseja (nacrt eseja ne treba da sadrži gotov tekst rada, već ključne teze svakog od pasusa):

(PROSTOR ZA VAŠ ODGOVOR)


Predviđeni datum: 31. oktobar 2008 Datum završetka:

Razlozi kašnjenja (ukoliko ovaj korak nije završen na vreme navedite razloge kašnjenja):

Potpis profesora:

Potpis učenika:

  1. Kritički odabir materijala

Odabrao/la sam odgovarajuće relevantne citate za potvrdu svih teza u radu, i uklopio/la ih u strukturu rada(PROSTOR ZA VAŠ ODGOVOR)


Predviđeni datum: 7. novembar 2008 Datum završetka:

Razlozi kašnjenja (ukoliko ovaj korak nije završen na vreme navedite razloge kašnjenja):

Potpis profesora:

Potpis učenika:

  1. Pisanje prve verzije

Napisao/la sam i predao prvu verziju rada


Predviđeni datum: 12. decembar 2008 Datum završetka:

Razlozi kašnjenja (ukoliko ovaj korak nije završen na vreme navedite razloge kašnjenja):

Potpis profesora:

Potpis učenika:

  1. Pisanje i predaja završne verzije komparativnog eseja

Nakon dorade prve verzije predao/la sam završnu verziju


Predviđeni datum: 1.mart 2008 Datum završetka:

Razlozi kašnjenja (ukoliko ovaj korak nije završen na vreme navedite razloge kašnjenja):

Potpis profesora:

Potpis učenika:

No comments: