Sunday, September 7, 2008

IB prva godina - Plan rada u I polugodistu

Plan rada u prvoj godini IB programa – prvo polugodiste

Ciljevi:

- proširivanje znanja o elementima proznih žanrova, drame i poezije

- priprema za pisanje analize nepoznatoga teksta pesme i proznog odlomka (Unseen Commentary)

- priprema i izvođenje usmenih prezentacija (Individual Oral Presentation)

- usvajanje osnovnog rečnika književnoteorijskih pojmova

- razvijanje veština akademskog pisanja različitih tipova eseja o književnosti


Septembar

Rejmond Karver, Kratki rezovi (6 + 10 časova)

- upoznavanje sa elementima proznih tekstova (pripovedač, perspektiva, likovi, prostor, kompozicija, zaplet)

- priprema i pisanje analize nepoznatog proznog teksta

- upoznavanje sa elementima usmene prezentacije (IOP)


Oktobar / Novembar

Dušan Kovačević, Balkanski špijun (12 časova)

- elementi dramskog teksta

- priprema i izvođenje usmenih prezentacija (IOP)

- pisanje eseja o različitim aspektima dramskog teksta


Novembar / Decembar

Izbor iz srpske poezije (10 časova )

- proširivanje znanja o elementima poezije

- priprema i pisanje analize nepoznate pesme

- izvođenje usmene prezentacije (IOP)

No comments: