Tuesday, September 9, 2008

ČITATI I RAZUMETI POEZIJU

Kako što više razviti svoje sposobnosti razumevanja i tumačenja poezije ???

 1. ČITAJTE SA STRAŠĆU ! Upoznajte se sa što različitijim vrstama pesama

 1. OBRATITE PAŽNJU NA JEZIK/STIL ! Razmislite o tome kako je upotrebljen jezik u pesmama koje čitate. Beležite sve ono što ste uočili kao zanimljivo, neobične stihove, pesničke slike i izraze.

 1. TRAGAJTE ZA IDEJAMA ! Nastojte da uočite što više različitih ideja iskazanih u pesmama.

 1. ČITAJTE TUĐE TEKSTOVE O POEZIJI! (kritike, članci, ogledi) Tekstovi drugih kritičara ne treba da budu zamena za vaš lični stav već treba da vas navedu da na poeziju gledate iz više perspektiva, da podstaknu vaše sopstvene stavove.

 1. ČITAJTE POEZIJU NAGLAS – bilo nasamo bilo u društvu. Veoma često čitanje naglas može da produbi naše razumevanje pesama jer tada na najbolji način osetimo ton, raspoloženje i atmosferu u pesmama.

 1. BUDITE STALNO ZAPITANI ! Usvojite poziciju nekog ko stalno postavlja pitanja tekstovima koje čita. Kad god čitate pesmu postavljajte tri ključna pitanja:

O čemu peva ova pesma ?

Kako je napisana ?

Zašto je autor odlučio da pesmu napiše baš na takav način?

 1. ČITAJTE VIŠE PESAMA JEDNOG AUTORA! Kada radite pojedinačnog pesnika, čitanje drugih pesama može vam pomoći u razumevanju onih pesama koje su u programu.

Sunday, September 7, 2008

IB druga godina Program i oblici ocenjivanja

IB druga godina - Komparativni esej

World literature / comparative essay

Komparativni esej iz svetske književnosti

Kako biste na najbolji način i blagovremeno završili komparativni esej iz svetske književnosti, pred vama je plan aktivnosti neophodnih za njegovu izradu. Svaki korak u radu ima predviđeni datum završetka koji treba da ispoštujete kako biste na vreme završili svoje zadatke i rasteretili se u drugom polugodistu kada vas ocekuje puno obaveza i u drugim predmetima.

U svakom od koraka postoji prostor na kom treba da ispišete ono što ste uradili u okviru tog koraka.

Koraci u izradi komparativnog eseja:

 1. Čitanje tekstova – veze, sličnosti i razlike

U proteklom periodu sam pažljivo iščitao/la sve tri drame i uočila sledeće veze i sličnosti za koje smatram da su zanimljive i relevantne:

(PROSTOR ZA VAŠ ODGOVOR)


Predviđeni datum: 3. oktobar 2008 Datum završetka:

Razlozi kašnjenja (ukoliko ovaj korak nije završen na vreme navedite razloge kašnjenja):

Potpis profesora:

Potpis učenika:

 1. Odabir elemenata dramskog teksta / Definisanje teme

Na osnovu zabeleženih sličnosti i veza odlučio/la sam se da u svom eseju bavim sledećim aspektima dramskog teksta (to mogu npr biti teme, likovi, sporedni likovi, kompozicija, ideje, prostor):

(PROSTOR ZA VAŠ ODGOVOR)


Predviđeni datum: 10.oktobar 2008 Datum završetka:

Razlozi kašnjenja (ukoliko ovaj korak nije završen na vreme navedite razloge kašnjenja):

Potpis profesora:

Potpis učenika:

 1. Izrada osnovne strukture eseja

U ovoj fazi osmislio/la sam kako će u celini izgledati struktura mog budućeg eseja, koje elemente će sadržati uvod, razrada i zaključak. Takođe osmislio/la sam kako ću povezati osnovne teze u razradi i koje ću citate koristiti.

Nacrt eseja (nacrt eseja ne treba da sadrži gotov tekst rada, već ključne teze svakog od pasusa):

(PROSTOR ZA VAŠ ODGOVOR)


Predviđeni datum: 31. oktobar 2008 Datum završetka:

Razlozi kašnjenja (ukoliko ovaj korak nije završen na vreme navedite razloge kašnjenja):

Potpis profesora:

Potpis učenika:

 1. Kritički odabir materijala

Odabrao/la sam odgovarajuće relevantne citate za potvrdu svih teza u radu, i uklopio/la ih u strukturu rada(PROSTOR ZA VAŠ ODGOVOR)


Predviđeni datum: 7. novembar 2008 Datum završetka:

Razlozi kašnjenja (ukoliko ovaj korak nije završen na vreme navedite razloge kašnjenja):

Potpis profesora:

Potpis učenika:

 1. Pisanje prve verzije

Napisao/la sam i predao prvu verziju rada


Predviđeni datum: 12. decembar 2008 Datum završetka:

Razlozi kašnjenja (ukoliko ovaj korak nije završen na vreme navedite razloge kašnjenja):

Potpis profesora:

Potpis učenika:

 1. Pisanje i predaja završne verzije komparativnog eseja

Nakon dorade prve verzije predao/la sam završnu verziju


Predviđeni datum: 1.mart 2008 Datum završetka:

Razlozi kašnjenja (ukoliko ovaj korak nije završen na vreme navedite razloge kašnjenja):

Potpis profesora:

Potpis učenika:

IB prva godina - Plan rada u I polugodistu

Plan rada u prvoj godini IB programa – prvo polugodiste

Ciljevi:

- proširivanje znanja o elementima proznih žanrova, drame i poezije

- priprema za pisanje analize nepoznatoga teksta pesme i proznog odlomka (Unseen Commentary)

- priprema i izvođenje usmenih prezentacija (Individual Oral Presentation)

- usvajanje osnovnog rečnika književnoteorijskih pojmova

- razvijanje veština akademskog pisanja različitih tipova eseja o književnosti


Septembar

Rejmond Karver, Kratki rezovi (6 + 10 časova)

- upoznavanje sa elementima proznih tekstova (pripovedač, perspektiva, likovi, prostor, kompozicija, zaplet)

- priprema i pisanje analize nepoznatog proznog teksta

- upoznavanje sa elementima usmene prezentacije (IOP)


Oktobar / Novembar

Dušan Kovačević, Balkanski špijun (12 časova)

- elementi dramskog teksta

- priprema i izvođenje usmenih prezentacija (IOP)

- pisanje eseja o različitim aspektima dramskog teksta


Novembar / Decembar

Izbor iz srpske poezije (10 časova )

- proširivanje znanja o elementima poezije

- priprema i pisanje analize nepoznate pesme

- izvođenje usmene prezentacije (IOP)